Ειδικότητες Πειραματική Σ.Α.Ε.Κ. Τουρισμού

Η φοίτηση στα Σ.Α.Ε.Κ. είναι υποχρεωτική, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1200 ώρες ανά ειδικότητα και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται σε τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και τουριστικά γραφεία) και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Οι καταρτιζόμενοι Σ.Α.Ε.Κ. τοποθετούνται στις επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης με τη διαδικασία της ονομαστικής τοποθέτησης. Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι απόφοιτοι δύνανται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 [ αρ. 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)].                                                                                                                                                                                           Από το έτος κατάρτισης 2022-2023 θα λειτουργήσουν δύο νέες ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.  Η λειτουργία των πειραματικών ειδικοτήτων στοχεύει: α) στην προσπάθεια της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της διαφοροποίησης και ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, μέσα από την διαδικασία της παροχής εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναμικού που προσφέρει το Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Θεσσαλονίκης, β) στην παροχή σύγχρονων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους μέσω της στενής συνεργασίας με την αγορά εργασίας, γ) στην υποστήριξη του πειραματισμού, στην πιλοτική εφαρμογή καινοτομιών και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, με χρήση στο μέγιστο βαθμό ψηφιακών μαθησιακών εργαλείων, στο σύστημα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, συμβάλλοντας στον καλύτερο σχεδιασμό εκπαιδευτικών μεθόδων που αφορούν την συγκεκριμένη αλλά και συναφείς με αυτήν ειδικότητες.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» με εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης Δωματίων - «Executive in Hospitality Operations» (Rooms Division Specialization)

Η πειραματική ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».  

 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η εν λόγω πειραματική ειδικότητα, αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στον Τομέα Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, σε μια παγκόσμια οικονομία.  Πρόκειται για  επαγγελματίες με όλες τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο. 

Το Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας είναι ένας ειδικευμένος επαγγελματίας, στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, με σκοπό την ποιοτική εξυπηρέτηση που έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των πελατών μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή εταιρείας υπηρεσιών φιλοξενίας. Είναι ικανό να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τις λειτουργίες (παραγωγικές, οργανωτικές, οικονομικές) που αφορούν στον Τομέα Διοίκησης των  Δωματίων (Rooms Division) και πιο συγκεκριμένα τα Τμήματα Υποδοχής, Θυρωρείου, Κρατήσεων & Πωλήσεων, Ορόφων - Housekeeping, Συντήρησης και Ασφάλειας. Υποστηρίζει τη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού των τμημάτων της αρμοδιότητάς του και είναι γνώστης των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου.

 

Τομείς Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της πειραματικής ειδικότητας, θα καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και των ευρύτερων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Φιλοξενίας και συγκεκριμένα σε:

 • Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλων των τύπων και κατηγοριών.
 • Σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.
 • Σε εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων και παροχών υπηρεσιών φιλοξενίας.
 • Ως αυτοαπασχολούμενοι στην τουριστική βιομηχανία.
περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «Στέλεχος Ταξιδιωτικών & Τουριστικών Επιχείρησεων» – «Executive in Travel and Tourism Business»

Η πειραματική ειδικότητα εντάσσεται στην ΟΜΑΔΑ Β Προσανατολισμού Διοίκησης & Οικονομίας  στον Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας.

 

 Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η ειδικότητα αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για  επαγγελματίες με όλες τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο.

Το Στέλεχος των Τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων  υποστηρίζει τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. Υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης και  είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ και εργαλείων στον τουρισμό, γενικά.

 

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της πειραματικής ειδικότητας θα καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των Τουριστικών επιχειρήσεων ή  των ευρύτερων εταιρειών παροχής Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα σε:

 • όλες τις επιχειρήσεις που απαρτίζουν την ταξιδιωτική βιομηχανία (τουριστικά γραφεία, ταξιδιωτικούς οργανισμούς, εταιρείες διαχείρισης εισερχόμενου τουρισμού, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες μεταφορών, εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων, κ.α.)
 • ταξιδιωτικούς προμηθευτές, μεταπωλητές.
 • οργανισμoύς μάρκετινγκ προορισμών (DMO’s, DMMO’s).
 • εταιρείες που ασχολούνται με τον Συνεδριακό – επαγγελματικό τουρισμό και την βιομηχανία συναντήσεων (MICE).
 • αντίστοιχα τμήματα εξυπηρέτησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
περισσότερα

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού 

(Η ειδικότητα αυτή λειτούργησε έως το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και αντικαθίσταται από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την Πειραματική Ειδικότητα "Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων")

 

 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.  

Το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να εργάζεται υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο. 

Ειδικότερα, το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων: 

 • Υποστηρίζει τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. 
 • Υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης. 
 • Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης. 
 • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό, γενικά.  

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων και μεταφορικές επιχειρήσεις.

περισσότερα

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των Σ.Α.Ε.Κ., με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.  

O απόφοιτος των Σ.Α.Ε.Κ.ειδικότητας «Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (chef)» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα: 

 • Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των τροφίμων. 
 • Την υγιεινή των τροφίμων. 
 • Την παρασκευή εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας. 
 • Την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας. 
 • Τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων – πουλερικών – κυνηγιών – ψαριών – θαλασσινών και τη χρήση κάθε τεμαχίου. 
 • Τη σωστή σύνθεση κάθε μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις. 
 • Την παρουσίαση και διακόσμηση εδεσμάτων. 
 • Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής. 
 • Την εφαρμογή αρχών κοστολόγησης. 
 • Την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας. 

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των Σ.Α.Ε.Κ., με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.     

περισσότερα

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η ειδικότητα αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης. 

 • Ο τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος, ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα: 
 • Υποδοχή των πελατών στο Ξενοδοχείο και εκτέλεση των σχετικών εργασιών στην Υποδοχή.  
 • Εργασίες στους ορόφους και τα δωμάτια του Ξενοδοχείου.  
 • Προμήθεια και διαχείριση του αποθέματος εμπορευμάτων και του υλικού. 
 • Πώληση και σερβίρισμα φαγητών και κρασιών στο Εστιατόριο. 
 • Παρασκευή και σερβίρισμα κοκτέιλ και αλκοολούχων ή μη ποτών στο Μπαρ. 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης,  συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, κέντρων διακοπών, εστιατορίων, BAR και επιχειρήσεις catering.

περισσότερα

Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των Σ.Α.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με την παρασκευή άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκών και εδεσμάτων κάθε είδους και μορφής, οργανώνει την παραγωγή τους στις αναγκαίες ποσότητες, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς κανόνες.  

Εκτός της κλασικής αρτο-ζαχαροπλαστικής, που προσφέρει πληθώρα θέσεων εργασίας σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εταιρείες catering κ.ά., ένας εξειδικευμένος Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλάστης έχει τη δυνατότητα να εργασθεί και στην τουριστική βιομηχανία, σε Ελλάδα και εξωτερικό.  

O απόφοιτος των Σ.Α.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.  

Οι Αρτοποιοί-ζαχαροπλάστες εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικές τους επιχειρήσεις, είτε απασχολούνται ως υπάλληλοι σε άλλες μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις της επισιτιστικής βιοτεχνίας ή του ξενοδοχειακού- τουριστικού τομέα, είτε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία άρτου, καθώς και σε μεγάλες αλυσίδες ζαχαροπλαστείων του λιανικού εμπορίου. Όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις είναι κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας –ζαχαροπλαστικής, προσφέρει απασχόληση σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζόμενων καθώς και σε συγγενικά επαγγέλματα (όπως παραγωγούς και προμηθευτές πρώτων υλών, μηχανημάτων, αλευροβιομηχανίες κ.λ.π.) που προσδίδουν στην ελληνική οικονομία κατά το μερίδιο που της αναλογεί, μια ισχυρή δυναμική ανεξαρτησίας και αυτάρκειας.

περισσότερα