Κανονισμός σπουδών

Το Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης – Υπουργείου Τουρισμού ακολουθεί την εκπαιδευτική παράδοση που θεμελιώθηκε από την Ίδρυση των Σ.Τ.Ε. και προσαρμόζεται συνεχώς στις εκάστοτε νέες συνθήκες. 

Το εκπαιδευτικό του έργο στηρίζεται στις διαχρονικές αξίες της παιδείας σε συνδυασμό με τη σύγχρονη δυναμική της επιστημονικής και τεχνολογικής κατάρτισης. 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ακολουθεί τις γενικές αρχές του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. – αρ.πρωτ.5954/23-06-2014).

περισσότερα

Facebook Twitter Pinterest