Συνεργασίες Σχολής

Το ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνεργάζεται, εδώ και τρία χρόνια, με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η συνεργασία μας αφορά σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Επίσης, στα πλαίσια των κοινών μας δράσεων για ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας των νέων, μετέχουμε  ως observer partner στο έργο «INTERREG Balkan-Mediterranean Program 2014-2020». 

 The TRANS-EDU-NET project is implemented under Priority Axis 1 "Entrepreneurship and Innovation" of Specific Objective 1.3.  Knowledge Areas of the INTERREG V-B Balkan-Mediterranean Program 2014-2020.     

Τα οφέλη και οι εμπειρίες που προκύπτουν από αυτές τις δραστηριότητες, για τους σπουδαστές και τους καθηγητές, είναι πολλαπλά και αφορούν στην κινητικότητα, την διακρατική μάθηση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες. 

Διεθνής Συνεργασία

Το Υπουργείο Τουρισμού ως φορέας εποπτείας και λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Μονάδων του συμμετέχει, σαν πλήρες μέλος και εθνικός αντιπρόσωπος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Σχολών (European Association of Hotel and Tourism Schools (Α.Ε.Η.Τ.) . Επενδύουμε στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα των Σχολών μας στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, προσδίδοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα στην εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και διευρύνοντας το πλαίσιο λειτουργίας μέσα από τις διεθνείς σχέσεις.

Ιστορικό
Η Α.Ε.Η.Τ. αποτελεί έναν Διεθνή φορέα, αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με καθεστώς οργανισμού συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 1988  στο Στρασβούργο με στόχο την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής προοπτικής μεταξύ των ευρωπαϊκών Ξενοδοχειακών & Τουριστικών σχολών μέσω:
i.      της εδραίωσης διαύλων επικοινωνίας μεταξύ τους
ii.     της διάχυσης πληροφοριών για τις δυνατότητες τουριστικής εκπαίδευσης σε άλλες χώρες
iii.    της ενθάρρυνσης ανταλλαγών μαθητών και καθηγητών
iv.     της σύσφιξης των δεσμών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων, και
v.      της μεταφοράς τεχνογνωσίας τόσο σε εκπαιδευτικές μεθόδους όσο και σε υλικό, γνώσεις και δεξιότητες

Οι δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσει είναι ενδεικτικά οι εξής:
i.      Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου στο οποίο συμμετέχουν περίπου 700 περίπου μέλη (στελέχη, καθηγητές και μαθητές)
ii.     Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για καθηγητές
iii.    Διοργάνωση συνεδρίων σχετικού περιεχομένου
iv.     Διαγωνισμούς μαθητών,
v.      Φεστιβάλ
vi.     Πρακτική άσκηση για μαθητές κ.λ.π

Στις δράσεις της ΑΕΗΤ ετησίως, συμμετέχουν ενεργά περισσότερα από 400 σχολές-μέλη, με εθνικούς εκπροσώπους από 43 ευρωπαϊκές χώρες.
Σημειώνεται ότι, οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.) αποτέλεσαν ιδρυτικό μέλος της ΑΕΗΤ, ο δε πρώην Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), συνέχισε να είναι μέλος αυτής μέχρι και την κατάργησή του.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΑΕΗΤ καθώς και το λογότυπο της, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο http://www.aeht.eu/en/     

Facebook Twitter Pinterest