Νέα Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

LogoIEKTOURMAK υψηλή ανάλυση

 

 

Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2023 - 2024.

 Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024 μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 29/09/2023 έως και 05/10/2023. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 12805/23.6.2023 Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2023 - 2024

 

Επισημαίνεται ότι, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων, οι επιλαχόντες/επιλαχούσες υποψήφιοι/υποψήφιες της αρχικής Προκήρυξης μπορούν να τροποποιήσουν την αρχική τους αίτηση για εισαγωγή στα ΙΕΚ Τουρισμού τόσο ως προς τα μοριοδοτούμενα κριτήρια όσο και ως προς τις προτιμήσεις (ειδικότητες ή/και εκπαιδευτικές μονάδες) εισαγωγής. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν επιθυμούν τροποποίηση της αίτησής τους, συμμετέχουν ως υποψήφιοι/υποψήφιες στην τρέχουσα διαδικασία με τα αρχικά δηλωθέντα στοιχεία.

 

Facebook Twitter Pinterest