Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 2023 στα Ι.Ε.Κ. Υπουργείου Τουρισμού

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες στο Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας μέσω παράλληλου μηχανογραφικού να προσέλθουν από:

τη Δευτέρα 28.8.2023 έως και την Τετάρτη 6.9.2023 και κατά τις ώρες 08:00-14:00

στο Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας του Υπουργείου Τουρισμού για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Η τήρηση της ως άνω προθεσμίας εγγραφής είναι δεσμευτική. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από τη διαδικασία αιτήσεων, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη.

 

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (πχ κοινωνικά κριτήρια1)

 

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες ν. 4250/2014  (Α΄74 ).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι επιτυχόντες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής (χορηγείται από την οικεία εκπαιδευτική μονάδα) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στην Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας του Υπουργείου Τουρισμού και θα ακολουθήσει έλεγχος ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του/της επιτυχόντα/επιτυχούσας, όπως φαίνονται στην αίτησή του/της, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

 

 

1Κοινωνικά Κριτήρια

Α. Πολυτεκνία – Τριτεκνία – Μονογονεϊκή οικογένεια

Δικαιολογητικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση

Β. Ειδική περίπτωση (Ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας).

Δικαιολογητικά: Αποδεικνύεται με Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

Διαβάστε περισσότερα σε σχέση με την έκδοση του συγκεκριμένου ΕΔΤΟ εδώ:

Ομογενείς - Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Ελληνική Αστυνομία (astynomia.gr)

Επίσης, για κατόχους ΕΔΤΟ υπάρχει η υπηρεσία έκδοσης του ψηφιακού ΕΔΤΟ εδώ:

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/ellenike-astunomia/eidiko-deltio-tautotetas-omogenous-edto-apo-albania

Σχετικά με τη δήλωση της ειδικής περίπτωσης, επισημαίνουμε ότι υποψήφιοι που τη δηλώνουν, συμμετέχουν σε ξεχωριστή διαδικασία επιλογής από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Επιτυχόντες για τους οποίους θα διαπιστωθεί κατά τον διοικητικό έλεγχο στις εγγραφές ότι έχουν δηλώσει ψευδώς πως ανήκουν στην ειδική περίπτωση, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

 

 

Facebook Twitter Pinterest